page-slider

Algemene voorwaarden

Praktijkreglement
Voor een soepel verloop van jouw behandelingen vragen wij even jouw aandacht voor het volgende.

Aanmelding
Je kunt jezelf op twee manieren aanmelden bij onze praktijk; op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist. Als je zich op eigen initiatief aanmeldt (DTF), stellen wij met jouw goedkeuring jouw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte. Het is belangrijk bij jouw aanmelding door te geven hoe je bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op de volgende zaken: naam zorgverzekeraar, polisnummer, en de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering. Indien je bij jouw aanmelding niet zorgvuldig doorgeeft hoe je bent verzekerd of jouw verzekering blijkt tussentijds gewijzigd te zijn, dan stuurt de verzekeraar de factuur per omgaand terug aan Fysioteam Toekomst en moeten wij zelf uitzoeken hoe je bent verzekerd.

Betalingsvoorwaarden
Fysioteam Toekomst hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF):

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en Fysioteam Toekomst.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij jou in rekening worden gebracht.
 • Mocht je niet of niet voldoende voor fysiotherapie zijn verzekerd dan ontvang je een factuur van Fysioteam Toekomst op je privé-adres.

Verhinderd
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dien je dit 24 uur van tevoren te melden (telefoon: 0299-201145/Whatsapp 06-18871192 of email: info@fysioteamtoekomst.nl). Zo stel je ons in staat om in jouw plaats een andere patiënt te behandelen. Bel je niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij jou in rekening te brengen.
Niet nagekomen afspraak
De maatschappijen Univé, BGZ, IZA en Trias hebben ons middels een schrijven aangegeven dat per 1 januari 2008 de niet nagekomen c.q. te laat afgebelde afspraak niet meer als prestatie opgenomen is in het zorgpakket van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit geldt voor alle verzekeringsmaatschappij binnen Nederland. Dit betekent dat een niet nagekomen c.q. te laat afgebelde afspraak rechtstreeks bij jou in rekening moet worden gebracht. Deze regeling is ook bij Fysioteam Toekomst van kracht.

Behandeling door collega
Het kan af en toe voorkomen dat je door iemand anders wordt behandeld dan jouw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor jouw begrip.

Motivatie
Wij rekenen erop dat wanneer je zich bij ons laat behandelen, je over een gezonde motivatie beschikt. Voor veel behandelingen is het cruciaal dat je minimaal twee keer per week traint in onze oefenruimte en eventueel ook thuis oefeningen doet. Jouw inzet draagt bij aan een sneller herstel!

Bereikbaarheid
Fysioteam Toekomst is voor al jouw vragen telefonisch bereikbaar (0299-201145). Soms zijn we niet in de gelegenheid om de telefoon te beantwoorden, laat dan een bericht achter via ons contactformulier of stuur een whatsapp bericht naar 0618871192. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden of terugbellen.

Omgang patiënten gegevens
Met het patiënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonregistratie. Mocht je hierover vragen hebben kun je deze informatie opvragen bij jouw fysiotherapeut.

Ten slotte
Mocht je vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten. Een van onze teamleden staat je graag te woord en wij zullen er alles aan doen jouw behandeling bij Fysioteam Toekomst zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

BSN verplicht
Het gebruik van het BSN-nummer (burgerservicenummer) in de zorg is verplicht. Een uniek persoonlijk nummer voor patiënten is nodig om gegevensuitwisseling in de zorg betrouwbaar te maken. Iedereen in Nederland heeft een BSN. Dit nummer vervangt het sofinummer (sociaal-fiscaal nummer). Behalve de overheid gaat ook de zorgsector het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en in het declaratieverkeer.

Wet gebruik BSN in de zorg
De Eerste Kamer heeft 8 april 2008 ingestemd met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Per 1 juni 2008 gaat deze wet in. Niet iedereen in de zorg kan zomaar gebruik maken van het BSN; alleen zorgaanbieders, verzekeraars en indicatieorganen die bij wet zijn aangewezen. Vanaf 1 juni 2008 mogen zorgaanbieders het BSN gebruiken, een jaar later moet het BSN worden gebruikt.

Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering van het BSN in de zorg heeft een aantal voordelen:

 • het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens
 • het voorkomt persoonsverwisseling
 • het maakt declareren eenvoudiger
 • het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Het BSN wordt ook gebruikt om op een betrouwbare en veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier.

Legitimeren
Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zodra de wet over de invoering van het BSN in de zorg van kracht is en daartoe verplicht, moeten patiënten zich óók legitimeren bij andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut, bij indicatieorganen en bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

WGBO
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van patiënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO

Gegevens in Landelijke Database Fysiotherapie
Wil je mee werken aan de verbetering van de fysiotherapeutische zorg? Dan kun je Fysioteam Toekomst toestemming gegeven om gegevens die betrekking hebben op jou en jouw behandeling beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlandse Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Daarmee help je direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg.

Met ingang van 1 januari 2016 moet je expliciet toestemming geven voor het uitwisselen van jouw gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. Jouw EPD-systeem is hierop al voorbereid. Wat betekent het voor jou in de praktijk? We zetten alles voor je op een rijtje:

 • De fysiotherapeut heeft de wettelijke plicht om jou om toestemming te vragen of jouw gegevens geanonimiseerd aangeleverd mogen worden in de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • Je moet expliciet toestemming geven voor de gegevensuitwisseling. Dit is het principe van Opt-In, waarbij het initiatief voor het toestemming vragen bij de fysiotherapeut ligt.
 • Als je toestemming geeft, wordt de opt-in functie aangevinkt in jouw EPD.
 • Alleen als de Opt-In functie is aangevinkt, worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de LDF.
 • Je kunt op ieder moment jouw toestemming weer kan intrekken.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kun je ook kijken op de pagina van
Het Landelijke Database Fysiotherapie

Klachtenregeling Intern
Fysioteam Toekomst streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de klant. Toch kan het gebeuren dat patiënten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben. Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de patiënt opgelost te worden.

Doel
Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd dienen te worden.

Toepassingsgebied
Deze procedure is van toepassing op alle klachten ten aanzien van de producten en diensten die door Fysioteam Toekomst geleverd worden.

Definities
Klacht: een (veronderstelde) tekortkoming van Fysioteam Toekomst, ten aanzien van met de patiënt gemaakte afspraken, waarover deze reclameert.

Verantwoordelijkheden
Ieder teamlid is verantwoordelijk voor:

 • Het doorgeven van klachten van patiënten aan een van de directieleden.

Ontvangst en registratie van klachten
Klachten kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij Fysioteam Toekomst binnenkomen. Ieder teamlid die een klacht van een patiënt ontvangt, dient hiervan een notitie te maken en aan de directie door te geven. De directie dient de klachten te registreren op het daarvoor bestemde klachtenformulier. Klachtenformulieren dienen gearchiveerd te worden bij de administratie. Je kunt jouw klacht melden bij de klachtencommissie van het KNGF, zie tekst onder ‘klachten regeling met betrekking tot wet Wkkgz’.

Afhandeling van klachten
De directie coördineert de afhandeling van de klachten en legt, waar nodig, de klacht voor aan de therapeut van de patiënt die de klacht heeft geuit. Na dit overleg neemt de directie contact op met de betreffende patiënt. Wanneer een klacht, m.b.t. fysiotherapie, dusdanig is dat er geen oplossing gegeven kan worden die voor de patiënt bevredigend is, dient de patiënt doorverwezen te worden naar de ‘klachtencommissie van het KNGF’. Op het klachtenformulier dient de communicatie met de patiënt geregistreerd te worden. Wanneer een klacht is afgehandeld, dient de aard van de oplossing en de kosten van het oplossen van de klacht op het klachtenformulier geregistreerd te worden. Afgehandelde klachten dienen tenminste een jaar in de klachtenmap gearchiveerd te blijven.

Analyse van klachten
Ieder half jaar dient de directie een overzicht te maken van de afgehandelde klachten op basis van de soort klacht. Ieder kwartaal dient tijdens een regulier werkoverleg een analyse van klantenklachten besproken te worden.

Klachten regeling met betrekking tot de wet Wkkgz

Interne klachtenregeling en klachtenfunctionaris
De wet verplicht zorgaanbieders per 1 januari 2017 intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten. Voor de patiënt moet de zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris ter beschikking stellen. Het KNGF heeft in overeenstemming met Zorgbelang Nederland een Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie opgesteld dat je kunt gebruiken in de praktijk.  Op deze manier beschikken wij over een laagdrempelige, correcte en uniforme klachtenafhandeling. Een goede klachtopvang aan het begin kan geschillen bij een geschillencommissie voorkomen en beperken.

Geschillencommissie
Een zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door de minister erkende geschillencommissie. De geschillencommissie kan bindend adviseren en een vergoeding van geleden schade toekennen tot in ieder geval € 25.000,- De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het geschillenreglement nemen we op dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Veilig incidenten melden
Binnen een organisatie moeten zorgverleners per 1 juli 2016 op een veilige wijze onzorgvuldigheden en (bijna)incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken kunnen worden gemeld. Fysioteam Toekomst heeft een schriftelijke interne procedure opgesteld, die bescherming biedt aan de melder en de betrokken zorgverlener. Het delen en bespreekbaar maken van incidenten heeft ten doel de zorg te verbeteren.